Loading. Please wait.

वसुली अर्ज

दावा रक्कम रु.
शुल्क प्रकार
शुल्क (रुपये)
मुद्रांक शुल्क (Court fee stamps)
मुद्रांक शुल्क मध्ये कोर्ट फी स्टॅम्प १०० अधिक आहेत. तरी दावा अर्जाला १०० चे स्टॅम्प लावणे आवश्यक आहे.
प्रक्रिया शुल्क(Process fee)
सदर प्रोसेस फी ची रक्कम हि जीएसटी सहित आहे. दावा अर्जात फक्त प्रोसेस फी घेण्यात यावी.(उदा. प्रोसेस फी ९००रु.जीएसटी १८% रु. १६२ एकूण १०६२ तर यातील फक्त रु. ९०० घेणे.)
वसुली दावा भरपाई खर्च