Loading. Please wait.


प्रशिक्षण वाचन साहित्य

Sr.No Date Title PPT
1 20-10-2021 सरफेसी कायदा, ऋणवसुली अधिकरण(DRT Act), नादारी व दिवाळखोरी कोड (IBC) प्रशिक्षण PPT.pptx 5.COMPROMISE.ppt
2 26-11-2021 रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणाविषयी माहिती, सायबर सिक्युरिटी Kolhapur.pdf
3 29-11-2021 बँकांचा एनपीए ARC ला विकण्यासदंर्भातील चर्चासत्र Training Letter Kolhapur 29.11.2021.pdf
4 01-01-1967 ARzZfuRY file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt file.txt 1' @@q63sS
5 01-01-1967 jQx4baFM file.txt
6 01-01-1967 -1 OR 2+862-862-1=0+0+0+1 -- file.txt
7 01-01-1967 -1 OR 2+53-53-1=0+0+0+1 file.txt
8 01-01-1967 -1' OR 2+207-207-1=0+0+0+1 -- file.txt
9 01-01-1967 -1' OR 2+987-987-1=0+0+0+1 or 'NoXAAQ2m'=' file.txt
10 01-01-1967 -1" OR 2+33-33-1=0+0+0+1 -- file.txt
11 01-01-1967 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) file.txt
12 01-01-1967 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z file.txt
13 01-01-1967 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z file.txt
14 01-01-1967 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ file.txt
15 01-01-1967 1 waitfor delay '0:0:15' -- file.txt
16 01-01-1967 A4T1o82s'; waitfor delay '0:0:15' -- file.txt
17 01-01-1967 QzwXqiEM'); waitfor delay '0:0:15' -- file.txt
18 01-01-1967 CqnIIse2')); waitfor delay '0:0:15' -- file.txt
19 01-01-1967 Nq4tAwf9' OR 51=(SELECT 51 FROM PG_SLEEP(15))-- file.txt
20 01-01-1967 I9dIBFdI') OR 549=(SELECT 549 FROM PG_SLEEP(15))-- file.txt
21 01-01-1967 iCKG2ZdW')) OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))-- file.txt
22 01-01-1967 ARzZfuRY'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' file.txt
23 01-01-1967 1'" file.txt
24 01-01-1967 1����%2527%2522 file.txt
25 01-01-1967 @@o02u3 file.txt