Loading. Please wait.

अधिक कागदपत्रे
१) जाहिरात अपलोड
२) अर्जाचा नमुना फाईल अपलोड केलेली नाही.
३) नियम व अटी
४) नमुना चाचणी पेपर
५) परीक्षा पात्र उमेदवार यादी
६) लेखी परीक्षेचे सूचना पत्र
७) लेखी परीक्षा निकाल यादी फाईल अपलोड केलेली नाही.
८) तोंडी परीक्षेचे सूचना पत्र फाईल अपलोड केलेली नाही.
९) तोंडी परीक्षा निकाल यादी फाईल अपलोड केलेली नाही.
१0) अंतिम निवड सूची फाईल अपलोड केलेली नाही.